Validerat.se

Ett hjälpmedel för de som vill göra innehållet på sin webbplats mer tillgängligt för sina besökare. Läs mer om Validerat.se

Så fungerar Validerat

Generell information om tjänsten

För oss är det viktigt med webbplatser som är konstruerade på ett sådant sätt att så många som möjligt kan ta till sig innehållet på dem, oavsett funktionshinder eller tekniska begränsningar. Det handlar om att främja ett informationsflöde där alla kan vara delaktiga oavsett vilka förutsättningar man har. Vi vill med detta hjälpmedel höja medvetenheten kring tillgänglighet på webben samt fungera som ett stöd och en kvalitetssäkring gentemot beställare, webbutvecklare och webbredaktörer. Genom att köra webbsidor emot egenutvecklade tester, förankrade i rekommendationer från bland annat W3C och den numera nerlagda myndigheten Verva, ger vi en fingervisning över hur tillgängliga olika siter är utifrån de faktorer vi anser vara en viktig länk i kedjan för god tillgänglighet. Tillgänglighet betyder i sammanhanget att en webbsida ska kunna användas av så många som möjligt, oberoende av funktionshinder eller tekniska begränsningar. Oavsett om man använder en traditionell webbläsare eller exempelvis skärmläsare ska man på ett enkelt sätt kunna tillgodogöra sig all information på en webbsida

För att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet på en webbsida är det viktigt att den är uppbyggd på rätt sätt. Det kan likställas med byggnationen av ett hus - Det är viktigt att ha en bra och stabil grund att bygga på och därefter följa standarder då man konstruerar och sätter samman huset. Det är också viktigt att erbjuda alternativ, tillexempel en ramp uppför trapporna, för att göra huset tillgängligt för personer med funktionshinder. När det gäller webbsidor är HTML-koden grunden till hur stabil och tillgänglig en sida kommer att blir, men det är inte allt. Det är viktigt att vara medveten om att en validerad HTML-kod inte är synonymt med tillgänglighet. Det är snarare en förutsättning och det finns en mängd andra aspekter och "best practices" att beakta. Validerat.se använder en handfull av dessa aspekter och "best practice" för att ge en indikation på hur väl de webbplatser vi testkör är konstruerade sett ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Tillgänglighet på webben innefattar många parametrar och med dagens teknik är det inte möjligt att automatiskt testa dem alla. För att avgöra vissa faktorer krävs mänsklig kontroll. Därför vill vi understryka att en webbplats kan vara otillgänglig även om den inte får några anmärkningar i våra tester samt att den vice versa kan vara tillgänglig även om den inte går igenom alla våra tester.

Detta tittar vi på

Validerat.se kör totalt 21 testtyper på 100 sidor på de webbplatser vi testar. Ett av testen är av validerings karaktär vilket innebär att det tittar på i vilken utsträckning HTML-koden som webbplatsen är uppbyggd på är korrekt i enlighet med de vedertagna riktlinjerna från W3C. Vi använder dock inte oss utav W3C's validator, utan har en egen validator som bygger på W3C's riktlinjer. De resterande 20 testerna undersöker hur webbsidans innehåll är uppbyggt och presenteras. Testerna är utvecklade av oss med stöd från W3C's riktlinjer WCAG 2.0 om tillgänglighet på webben. Nedan presenteras samtliga tester som vi genomför, med en kort beskrivning av vad de tittar på:

Check areas:

Verifierar att alla "areas" eller områden i till exempel en bild inte har tomma "alt attribut".

Check document structure:

Verifierar att alla rubrikelement kommer i korrekt följd, från H1 och i fallande ordning.

Check Embed:

Verifierar att det finns alternativ till "embed element" såsom exempelvis flashfunktioner.

Check fieldset legend:

Verifierar att "fieldset element" har en tillhörande "legend"

Check for formatting elements:

Verifierar att inget "format element" har använts

Check for language information:

Verifierar att html-elementet i rotdokumentet har ett språkattribut

Check form

Verifierar att alla formulär har ett korresponderande etikett element.

Check heading

Verifierar att dokumentet har åtminstone en H1-rubrik.

Check Images

Verifierar att alla bilder har ett "alt-attribut"

Check input type IMG

Verifierar att alla "type=image" element har ett "alt-attribut" med innehåll.

Check link text

Verifierar att inga länktexter är tvetydiga. Ett typiskt exempel är flertalet "läs mer" länkar på samma sida.

Check nested tables

Verifierar att dokumentet inte har några nästlade tabeller, vilket innebär att man har en tabell i en annan tabell eller att denna används i layout syfte.

Check tables

Verifierar att alla tabeller har en tabellrubrik (th).

Check title

Verifierar att dokumentet har en titel och att denna inte är tom.

Check Valid language code

Verifierar att html elementet har en korrekt språkkod.

Check Inline- CSS

Kontrollerar style attribut.

Check Inline- events

Kontrollerar inline- events.

Check Javascript links

Kontrollerar att det finns alternativ till Javascriplänkar.

Check Noscript element

Kontrollerar användning av noscript element.

Check Target attribut

Kontrollerar användning av target attribut.

Check HTML

Verifierar att HTML-koden är skriven i enlighet med riktlinjer från W3C.

Så tolkar du ditt resultat

Då du klickar på en organisation kan du, i toppen på sidan, direkt se datumet för den senaste testkörningen. Du kan också se hur många sidor på webbsidan som körts. (Vi testar 100 sidor på varje webbsida. Finns det mindre än 100 sidor på den aktuella webbsidan testkörs det antal sidor som finns.) Vidare presenteras antalet sidor med anmärkningar samt det totala antal problem som påträffats på hela webbsidan. En bit ner presenteras samtliga sidor som innehåller anmärkningar samt information om hur många problem som påträffats på respektive sida (varje enskild sida kan innehålla anmärkningar från 21 feltyper). Då du klickar på en av sidorna som innehåller anmärkningar får du information om vilka problem som finns på den aktuella sidan samt var på sidan de finns. I anslutning till respektive anmärkning presenteras även en beskrivning som på ett generellt sätt förklarar problemets karaktär. Det finns också länkar till externa webbsidor för utökad information om respektive problem.

Vill du ha mer hjälp att tolka ditt resultat eller har frågor/synpunkter är du välkommen att kontakta oss.       

Initiativtagarna till Validerat

Vi som grundat Validerat.se är IT-konsultföretaget Meridium AB. Meridium hjälper organisationer och företag att genomföra IT-relaterade förbättringsprojekt. Vi har även egenutvecklade moduler, vilka tillför unik funktionalitet till våra lösningar. Bland annat finns modulen, SiteValidator, vilken hjälper till att bibehålla tillgängligheten på en webbplats. Läs mer om SiteValidator här. Vill du veta mer om Meridium i allmänhet kan du istället gå till Meridiums startsida